پرش به محتوا

قتل در اوین

The story of Nina, a playwright and stage actress whose tireless social activism puts her at odds with the pre-revolutionary and post-revolutionary Iranian governments and ultimately lands her in jail. Through her struggles we see the challenges faced, especially by female activists, in trying to educate and galvanize the oppressed masses to demand their freedom, equality, and happiness. 

Audio CD included. 

Recitations by Mehdi Meshgini accompanied by vocals and original music. 

Listen on Spotify

Testimonials

… در رمان های مشهور فارسی» ساختن فضای یک دست روشنفک(نویسنده بنام معاصر و مدرس کلاس های نویسندگی)

ری بندرت اتفاق افتاده است. نگاه کنید به برخی آثار
صادق هدایت » هوشنگ گلشیری» بهرام صادقی و هرمز شهدادی و رمان سورةالغراب محمد مسعودی و تک و توک اینجا
و آنجا که اغلب ساخت پیچیده» تو در تو و حلزونی دارند و به ادبیت ادبیات نزدیک می شوند. اما خواننده در این رمان با
ساختار و زبان و تم ساده و قابل دسترس برای عموم روبروست. راوی از موضع جوانی روشنفکر خوب خوانده حرکت
میکند و با طرح مباحثی در هنر و ادبیات و سیاست به داستان خود رنگ و جلای متنوعی میدهد. طوری که گویی گاهی در
مقام روزنامه نگاری چیره دست ظاهر می شود و گاهی مثل سیاستمداری آشنا به پیچ و خم های فرهنگ غرب سخن می
گوید … در رمان نینا خواننده با یک مضمون خاص رویرو نیست» بلکه مثل زنبور عسل ناچار است روی مضمون های
گوناگون بنشیند و شهدی نوش جان کند. راوی در همه این مسیرها به نقد قدرت حاکمه می پردازد و از پیدا و پنهان در
آوردن سیستم های استبدادی و تمامیت مستقر در ایران پرده بر میدارد. در این رمان راوی وارد گفتمانی می شود که هر
نوع خشونتی را نفی می کند» چرا که علاوه بر شغل دانشگاهی یک پژوهشگر ادبی است و نه سخن گو و نظریه پرداز یا
میلیشیای حزب يا احزابی که می بایست تا پای جان بایستد تا عملا از اهداف آگاهی دهنده اش حراست کند. ساخت چنین
شخصیتی در رمان فارسی و با اینهمه تنوع نگویم بی نظیر بلکه کم نظیر است.
استاد محمد محمدعلی

There was no place for such a book in our contemporary literature. Nina is not only a song for Nina, but also for a betrayed revolution and a justice-seeking character, which is poetically expressed in this novel…
Majid Mirzaei

(poet)

Mahin Milani October 10, 2019
(writer and journalist)

Recently, three exquisite books by Dr. Mehdi Meshghini were made available to readers in Vancouver libraries and are sold online and in Nima bookstore. Dr. Meshghini, a professor of chemistry at the Academy of Chemistry, has been more attached to the chemistry of language, poetry, and history than anything else. .. Our city knows this lover of Molavi and Hafez very well. He, who is also very capable in the field of performing arts, in his lectures together with prominent English translators of our classic poets and in Canadian and Iranian literary gatherings, captivates everyone with his boundless love for Iran and its poets. His wide and deep knowledge about the elders of our literature and the history of our country has surprised me. ..The religious beliefs of the narrator in the book “Nina” gradually change when he gets to know Nina as a teenager. Nina is a girl educated in a cultured family and a fighter with human values” without religious thoughts and independent of references to the supernatural like post-Renaissance humanists. Ravi” immersed in the classical poems of Iran and at the same time affected by the metaphysics that these poets have conveyed to us… as if two eternal friends near and far are drinking life together and all the hardships. They die to preserve it. Nina is engaged in social activities in pursuit of an ideal life, and Ravi is in pursuit of Nina. A kind of relationship like Molvi’s relationship with Shams or Dante with Benatrice…

Contact

For any inquiries please contact me.

Info@MehdiMeshgini.com | Vancouver, BC, Canada

You agree to receive email communication from us by submitting this form and understand that your contact information will be stored with us.